Vodstvo šole

 

Ravnatelj / ravnateljica

Gusta Mirt

Uprava šole

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki staršev, pet predstavnikov šole in trije predstavniki ustanovitelja.

Člani sveta šole so naslednji:

Polona Starič – predsednica, predstavnica šole
Ksenija Vene – predstavnica šole
Renata Mlinarič – predstavnica šole
Barbara Ocvirk – predstavnica šole
Petra Ribič  – predstavnica šole

Irena Dobnik – predstavnica ustanovitelja
Slavica Mirt – predstavnica ustanovitelja
Ana Strajnar Erpič – predstavnica ustanovitelja

Mateja Repovž – predstavnica staršev
Nuša Vidmar – predstavnica staršev
Gordana Ivanič – predstavnica staršev


 Strokovni organi šole in vrtca:

 • učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razredniki, strokovni delavki v oddelku,
 • strokovni aktivi.

 

Svet staršev
Za Za organizirano uresničevanje interesov se v zavodu oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek v njem po enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na rodi teljskem sestanku oddelka. Člani sveta staršev šole in vrtca so:

 • Vijolična igranica (1 – 2 leti): Matjaž Jevnikar
 • Bela igralnica (2-3 let): Andreja Kranjc
 • Zelena igralnica (3-4 leta): Urška Vodenik Juvan
 • Modra igralnica (4-5 let): Sabina Hočevar
 • Rdeča igralnica (5-6 let): Janja Kobolt
 • Oranžna igralnica (2-4 leta):Metka Hočevar
 • Rumena igralnica: (2-6 let): Dejan Skoporc
 • Prvi razred: Nuša Vidmar
 • Drugi razred: David Kukec
 • Tretji razred:Darinka Gruden
 • Četri razred: Saša Llapushi
 • Peti razred:Melita Jazbec
 • Šesti razred:Gordana Ivanić
 • Sedmi razred: Jožica Gole
 • Osmi razred:Mateja Repovž
 • Deveti razred: Jožica Krašovec